top of page

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.wingchuncmasd.nl, zoals deze beschikbaar isgesteld door Wing Chun CMASD Nederland. In deze disclaimer geven wij aan onder welkvoorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wing Chun CMASD Nederland is het niettoegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Hetintellectueel eigendom berust bij Wing Chun CMASD Nederland.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Wing Chun CMASD Nederland te mogen claimen of te veronderstellen.Wing Chun CMASD Nederland streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanksdeze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm vangarantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen tewijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Wing Chun CMASD Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer vanwww.wingchuncmasd.nl op deze pagina.

bottom of page