top of page

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Wing Chun CMASD Nederland en leden met betrekking tot hun deelname aan sport en activiteiten bij Wing Chun CMASD Nederland.

2. Lidmaatschapsduur en beëindiging

Het lidmaatschap geldt zolang je lid bent en eindigt bij opzegging van het lidmaatschap met in achtneming van 1 kalendermaand. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk(e-mail). Als je niet tijdig schriftelijk (e-mail) opzegt, blijft je verplicht de verschuldigde contributie te betalen, ook wanneer je niet deelneemt aan de lessen.


3. Betaling

Je dient vóór of aan het begin van ieder nieuwe maand je contributie te voldoen.
Een jaarlijkse bijdrage lidmaatschap van € 40,00 is verschuldigd aan Samuel Kwok Martial Art Association (SKMAA).
Het nieuwe SKMAA lid ontvangt een lidmaatschapscertificaat van de Associatie (SKMAA) en dit jaarlijks verlengen tijdens hun lidmaatschap.

4. Restitutie
Er is geen aanspraak op restitutie van de contributie.

5. Wangedrag
Bij wangedrag wordt uw lidmaatschap bij Wing Chun CMASD Nederland beëindigd.


6. Lidmaatschap
De lidmaatschapsovereenkomst heeft alleen betrekking op de genoemde activiteiten en de opgegeven duur en prijs.
Tenzij anders aangegeven, is het lidmaatschap puur persoonlijk en niet overdraagbaar.


7. Deactivering
Als je door een blessure of ziekte niet kunt deelnemen, kun je je lidmaatschap tijdelijk intrekken door het overleggen van een medische verklaring of overleg met je leraar. In dat geval gaat de tijdelijke deactivering de volgende maand in. Dit geldt niet met terugwerkende kracht.


8. Lesuitval
Lessen kunnen worden geannuleerd voor seminars, trainingskampen, vakanties, (lokale) evenementen en onvoorziene omstandigheden. Hiervoor houden wij geen bedrag in op de contributie. Tijdens de feestdagen is de sportschool gesloten.

 

9. Deelname
Deelnemen aan lessen is toegestaan zolang aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan.

 

10. Wijzigingen
Wing Chun CMASD Nederland behoudt zich het recht voor om de prijs (cursus, examen, seminar, etc.), tijd en plaats indien nodig te wijzigen.

 

11. Kledingvoorschriften
Leden zijn verplicht om tijdens lesuren voorgeschreven sportkleding in de accommodatie te dragen, waaronder een zwarte broek, de officiële Club CMASD T-shirt (verkrijgbaar bij de leraar) en geschikte sportschoenen.

 

12. Veiligheid en aansprakelijkheid

Gebruik van de faciliteiten en deelname aan Wing Chun CMSD Nederland lessen zijn geheel voor eigen risico.
Als je geblesseerd bent, moet je dit melden aan je leraar voordat je naar de les komt. Deze bepaalt of je de sessie kunt bijwonen. Wing Chun CMASD Nederland en de Samuel Kwok Martial Arts Association (SKMAA) zijn niet verantwoordelijk voor onopzettelijke schade, diefstal, brand of andere schade veroorzaakt door het evenement. Het bijwonen of bekijken van Wing Chun lessen en andere activiteiten is geheel op eigen risico. Wing Chun CMASD Nederland leden dienen gasten op de hoogte te stellen van deze huisregels.

 

13. Huisregels

Leden en bezoekers dienen zich te houden aan de regels van Wing Chun CMASD Nederland wanneer zij in of rond de locatie zijn voor lessen en activiteiten. Wing Chun CMSD Nederland behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen onverwachte bezoekers van lessen en activiteiten te weigeren.

14. Rechtstoepassing
De algemene voorwaarden en huisregels zijn met zorg opgesteld. Wing Chun CMAD Nederland is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door onjuistheden en/of onvolkomenheden die kunnen voorkomen in de algemene voorwaarden. Wing Chun CMAD Nederland behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden zo nodig te wijzigen en/of aan te vullen. Indien niet gespecificeerd in dit reglement, beslist Wing Chun CMASD Nederland. Je kunt de algemene voorwaarden op elk moment lezen. Ook als de bepalingen van de algemene voorwaarden nietig blijken te zijn, tast dit de geldigheid van de algemene regels niet aan. Alle overeenkomsten worden gesloten onder algemene voorwaarden waarop Nederlands recht van toepassing is. Alle geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van Nederland. Door te registreren verklaren leden akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Wing Chun CMASD Nederland.

 

15. Conformering overeenkomst
Het nieuwe lid verklaart door inschrijving bij Wing Chun CMASD Nederland de door haar opgestelde huisregels na te leven en de instructies uit te voeren Wing Chun CMASD Nederland is te allen tijde gerechtigd om eenieder die zich niet aan de regels houdt de toegang, voor een door Wing Chun CMASD Nederland te bepalen duur, te ontzeggen zonder enig recht op restitutie van al betaalde abonnementsgelden.

16. Overige bepalingen
Alle gevallen en/of situaties die niet onder de bovenstaande regels vallen, worden uitsluitend beoordeeld en bepaald door Wing Chun CMASD Nederland-leraar.

bottom of page